Thuốc lá nhập khẩu (thuốc lá sợi cuộn, giấy, đầu lọc …)